Νοεμβρίου 5, 2017

Αγορητών-Ομιλητών (Ομαδική)

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι μαθητές τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου, οι οποίοι άλλωστε μπορούν να συναγωνιστούν στην ίδια ομάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι ομάδες που θα δηλωθούν πρέπει να περιέχουν 2 ή 3 άτομα. Στην περίπτωση που δηλωθούν 2 άτομα σε μια ομάδα, το τρίτο μέλος θα προστεθεί τυχαία από άτομο διαφορετικού σχολείου.

Σημείωση: Για τεχνικούς λόγους για κάθε ομάδα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής. 

///////////////

///////////////

Το κόστος συµµετοχής για κάθε µαθητή/τρια, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µεταφοράς προς και από τη Θεσσαλονίκη, ανέρχεται στα 30€ για το κάθε άτομο.  Παράδειγµα υπολογισµού συνολικού κόστους συµµετοχής 3 οµάδων: [(3 άτομα x 30€) x 3 ομάδες]=270€ .

Παρακαλούμε όπως καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής της ομάδας των μαθητών σας στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοιν.Σ.Επ. “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 µε αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του σχολείου.

Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού συµµετοχής παρακαλούµε όπως αποστείλετε το καταθετήριο στον ηλεκτρονικό λογαριασµό aitiseis@elart.gr, µε θέµα “Καταθετήριο, Όνοµα Σχολείου”, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι θέσεις συµµετοχής. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε επισυνηµµένο το καταθετήριο, η αίτηση συµµετοχής θεωρείται µη υποβληθείσα.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της συµµετοχής και περαιτέρω οδηγίες εντός 48 ωρών. Η ανακοίνωση της θέσης συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, το αργότερο µέχρι τις 13/2/2018.


* Σηµειώνεται πως οι θέσεις συµµετοχής στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης ¨Μαθητές Αγορητές” 2018 είναι περιορισµένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

* Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του συνεδρίου λόγω ανωτέρας βίας (πχ. κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ) ως και μη ικανοποιητικής προσέλευσης αριθμού συμμετεχόντων, σας γνωρίζουμε ότι θα σας επιστραφούν άμεσα τα χρήματα συμμετοχής. Η Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις σε οδοιπορικά και έξοδα διαμονής που τυχόν θα καταβληθούν. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση, πριν την καταβολή τοιούτων ποσών εκ μέρους σας.